ORGANISING COMMITTEE

Chief Patrons

Prof. Prem Kumar Khosla

Chancellor

Mr. Vishal Anand

Pro Chancellor

Prof. Atul Khosla

Vice Chancellor

Mrs. Saroj Khosla

President

Patrons

Prof. Ashish Khosla

Prof. Ashoo Khosla

Prof. Sunil Puri

Prof. Manju Jaidka

Prof. Yashwant Singh Negi

Prof. Saurabh Kulshrestha


Conveners

Prof. Kuldeep Chand Rojhe

Co- Conveners

Dr. Amar Rao

Dr. Vinay Negi

Organising Committee

 • Dr. Ankita Verma
 • Dr. Nitin Gupta
 • Dr. Pooja Verma
 • Dr. Purnima Bali
 • Dr. Rosey Dhanta
 • Dr. Sandeep Singh
 • Dr. Supriya Shrivastava
 • Mr. Neeraj Pizar
 • Mr. Shivam Kohli
 • Mr. Vijay Kumar
 • Ms. Palak Chauhan
 • Ms. Prachi Kapil
 • Prof. Kesari Singh
 • Prof. Narinder Verma